เกี่ยวกับเม่น

นายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ (เม่น) นักออกแบบเว็บไซต์ จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน ทำโปรเจ็คสตาร์ทอัพชื่อ SeedThemes – ธีมเวิร์ดเพรสสำหรับคนไทย และเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้เด็กนักเรียนในโครงการ ไอทีวัลเลย์ จ. แม่ฮ่องสอน ของ เนคเทค

Facebook: Chakkrisn Talawat
LinkedIn: Chakkrisn Talawat

บันทึกส่วนตัว: MennBlog
บันทึกด้านการพัฒนาเว็บไซต์: MennStudio